Van Rijn: vooralsnog geen heroverweging tarieven zorgvervoer


Volgens Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) staat de markt onder druk door een verlaging van de vervoerstarieven in de langdurige zorg. De brancheorganisatie vroeg staatssecretaris Van Rijn daarom recent deze tarieven te heroverwegen. Die ziet daar momenteel echter geen aanleiding toe, al wacht hij nog wel een verkennend onderzoek naar de tarieven door de Nederlandse Zorgautoriteit af. In dat laatste ziet KNV een lichtpuntje, maar voor het overige is de organisatie teleurgesteld in de reactie van de staatssecretaris.

In de brief van eind mei verwees KNV naar “ontstane vervoersproblemen van kwetsbare cliënten”, waarmee volgens Van Rijn een brede problematiek werd gesuggereerd. “Dit beeld herken ik echter niet”, schrijft de staatssecretaris. “Ook van de zijde van bijvoorbeeld zorgkantoren, de ILT of de IGZ ontvang ik geen signalen dat er sprake is van een brede problematiek.”

Vervoerstarieven omlaag

“Van de NZa heb ik vernomen dat zij de door het veld aangedragen knelpunten in de bekostiging heeft onderzocht. Eén daarvan is de bekostiging van vervoer naar dagbesteding. Daarover heeft de NZa ook gesproken met een aantal van uw leden. Ik zal de NZa verzoeken mij te informeren over de resultaten van hun verkennend onderzoek zodra dit is afgerond”, zo legt Van Rijn uit aan KNV.

De staatsecretaris legt in zijn brief verder uit dat de vervoerstarieven in 2013 naar beneden zijn bijgesteld om af te rekenen met de inefficiëntie die mede het gevolg was van ruime nacalculaties van meerkosten van het vervoer. Relatief efficiënte zorginstellingen zijn tot norm gemaakt en de nacalculatie werd afgeschaft. “Daarbij is niet, zoals u veronderstelt, uitgegaan van de meest ideale situatie bij instellingen die door hun specifieke populatie en specifieke geografische ligging de laagste vervoerskosten lieten zien.”

Bewust overheidsbeleid

KNV-secretaris HUbert Andela bestrijdt deze zienswijze. “Het is spijtig dat de staatssecretaris van VWS om de hete brij heen draait. KNV heeft in de brief aan VWS alleen maar willen bevestigen wat zorginstellingen voor gehandicapten aan KNV en aan onze leden uitleggen, namelijk dat zij veel te weinig budget krijgen voor het vervoeren van hun bewoners. Het antwoord dat we deze week kregen is niet eerlijk. De destijds hogere vervoerskosten in 2013 waren niet, zoals VWS stelt, een gevolg van inefficiëntie van het vervoer, maar van bewust overheidsbeleid: verspreid wonen van AWBZ-cliënten, het scheiden van wonen en werk- of dagbesteding en het ruimhartig indiceren.”

“De absurde budgetkorting met ruwweg de helft die in 2013 door VWS werd doorgevoerd, is wel degelijk gebaseerd op de meest ideale situatie, dus op de instelling met het allergoedkoopste vervoer. VWS zegt dat dit niet zo is, maar het je kunt dat gewoon zien als je een PwC-rapport leest dat toen is gebruikt”, betoogt Andela. Volgens Van Rijn bracht dit onderzoek geen duidelijke verbanden tussen reisafstand en vervoerskosten en tussen verstedelijking en vervoerskosten aan het licht. Op basis daarvan werd gekozen voor normering en het verlagen van de tarieven.

Keuze voor vervoerder

De staatssecretaris stelt dat de aanwijzing van VWS om de tarieven te verlagen in redelijkheid is gegeven, en dat dit door de rechter is getoetst. Dat gebeurde in een zaak die door Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland tegen de overheid werd aangespannen. Van een toetsing van de redelijkheid was volgens Andela echter geen sprake.

“De rechter heeft in het vonnis uitgesproken dat een regering het recht heeft om zo’n besluit te nemen en dat het aan de Tweede Kamer en niet aan de rechter is, om er inhoudelijk iets van te vinden. Niks toetsing van de redelijkheid van de bezuiniging door de rechter dus. Er is intussen fors gesneden in de keuzevrijheid van bewoners en in individuele dagbesteding.”

Te weinig geld

Van Rijn realiseert zich dat de lagere tarifering gevolgen heeft voor de keuzes die zorginstellingen voor vervoerders maken. Voor Van Rijn is echter primair van belang dat personen die aanspraken maken op Wlz-vervoer dit ook daadwerkelijk ontvangen. Hij wacht de conclusies van het verkennende NZa-onderzoek af, maar “op voorhand zie ik geen reden om de tarieven te heroverwegen.” Uit die verkenning en de niet frontale afwijzing van een tariefverlaging door Van Rijn put KNV dan maar hoop: “Een objectief onderzoek zal echt wel aantonen dat de zorginstellingen sinds 2013 te weinig geld krijgen voor de basis-vervoersbehoeften van hun bewoners”, aldus Hubert Andela.

Lees ook: Tarieven voor zorgvervoer nader onderzocht

Tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer word je volledig bijgepraat over de stand van zaken in de Nederlandse markt voor contractvervoer. Meld je nu aan

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...