Mobiliteit moet ook in taxisector schoner, slimmer en anders


Mobiliteit in Nederland moet de komende jaren flink gaan veranderen in het kader van het Klimaatakkoord. Het moet schoner, slimmer en anders, blijkt uit de plannen van de Sectortafel Mobiliteit. Zo moet het doelgroepenvervoer in 2025 uitstootvrij zijn en moeten er in zakelijke markten als de opstapmarkt veel meer elektrische voertuigen komen.

De Sectortafel Mobiliteit vertegenwoordigt één van de bedrijfstakken die de laatste tijd hebben gewerkt aan deelplannen in het kader van het Klimaatakkoord. Daar zijn voorstellen uit voortgekomen die de komende tijd verder worden uitgewerkt. Dit alles moet in 2050 resulteren in “zorgeloze mobiliteit voor alles en iedereen.”

De aanpak die de sector voor ogen heeft kent acties die zich richten op drie punten. Het eerste is dat mobiliteit schoner moet. Daarbij staat de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame aandrijving centraal. Punt twee: mobiliteit moet slimmer door stromen te optimaliseren, vervoercapaciteit beter te benutten, voertuigen te delen en meer. Het derde punt is dat mobiliteit anders moet, wat staat voor een verandering van het gedrag: makkelijk wisselen tussen modaliteiten, minder en op rustige tijden reizen en zuinig rijden.

Elektrische concurrerend met brandstof

Met de genoemde maatregelen valt volgens de sectortafel ook op de kortere termijn al veel te bereiken in de reductie van CO2. Dat zal uiteraard niet vanzelf gaan. Zo moet er een meerjarig programma voor kennis en innovatie komen en is er een aanpak nodig waarbij alle partijen samenwerken. Ze moeten zich dan bezig gaan houden met zaken als kennisopbouw, monitoring en oordeelsvorming. Daarbij staan niet de modaliteiten centraal, maar de mobiliteit. Tot slot moet er ook gekeken worden naar de bekostiging van de nieuwe mobiliteit.

Daarnaast is het realiseren van de doelstellingen afhankelijk van bepaalde ontwikkelingen. Maar alle zaken die relevant zijn, staan niet bepaald stil. De elektrische auto zal bijvoorbeeld rond 2025 concurrerend zijn met auto’s op fossiele brandstoffen. Deze en andere technologische innovaties brengen ook veranderingen in het mobiliteitsgedrag binnen handbereik. Met Mobility as a Service wordt maatwerk mogelijk, dalen de kosten en groeit het comfort, zo denkt de mobiliteitssector.

Elektrische taxi’s en taxibusjes

Binnen dit geheel is een rol weggelegd voor ‘duurzame energiedragers’, waarvan het doelgroepenvervoer er één is. Ook elektrische personenauto’s in de zakelijke markt vallen hieronder, waarbij specifiek aan de opstapmarkt kan worden gedacht. In dit laatste verband wordt al veel werk gemaakt van elektrificering, onder meer in Amsterdam.

Als het gaat om schoner doelgroepenvervoer werd onlangs door verschillende opdrachtgevers, vervoerders en leveranciers een bestuursakkoord gesloten met de overheid. De komende tijd zullen zich meer partijen aansluiten bij het streven om in 2025 uitstootvrij doelgroepenvervoer te realiseren. En dat moet vooral worden gerealiseerd door het aanbod in elektrische taxibusjes op te schroeven. Dit onderwerp zal ook aan bod komen tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer, op donderdag 11 oktober in Expo Houten.

‘Kansen voor taxi’

Hubert Andela van Koninklijk Nederlands Vervoer is te spreken over de plannen, maar ziet nog wel verbeterpunten. “KNV onderschrijft de uitkomsten van de Klimaat-mobiliteitstafel. Schoon collectief personenvervoer is een van de oplossingen die wordt genoemd, en dat biedt kansen voor taxi, bus en OV. Wat we nog missen is een keuze voor het anders gaan betalen voor mobiliteit. Je zult aan de variabele kosten van autorijden moeten gaan sleutelen, als je het gebruik van schaarse ruimte op de weg wilt beïnvloeden. Mobility as a Service (MaaS) is een terechte andere oplossing. Het ontzorgen van mensen die (af en toe) collectief vervoer gebruiken, is immers een andere voorwaarde om bestaande reispatronen te doorbreken.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...