Meer voertuigen voor uitstootvrij doelgroepenvervoer in 2025


32 gemeenten gaan samen met onder meer vervoerders en voertuigleveranciers toewerken naar zero emissie doelgroepenvervoer in 2025. De nadruk ligt op het leveren van materiaal waarmee dat schone vervoer kan worden verzorgd. Daarvoor hebben de betrokken partijen een bestuursakkoord ondertekend met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Er is ook een convenant ondertekend door een groot aantal toeleverende partijen. Zowel het bestuursakkoord als het convenant komen er op neer dat de partijen zich inzetten om de toepassing van zero emissie-voertuigen voor elkaar te krijgen. In het akkoord is de volgende ambitie vastgelegd: ‘Het doelgroepenvervoer zoals aanbesteed door gemeenten is zero emissie in 2025.’ Goede voorbeelden daarvan zijn volgens de partijen wel te vinden, maar het is nog een gemeengoed.

Het bestuursakkoord is getekend door 32 gemeenten. Dan gaat het om de individuele gemeenten Amsterdam, Den Haag, Hoorn en Zwolle. Via de regionale vervoerssystemen Stroomlijn en Publiek Vervoer Groningen Drenthe zijn nog eens respectievelijk 7 en 21 gemeenten aangesloten. Het is voor andere gemeenten nog mogelijk om zich bij de gemaakte afspraken aan te sluiten.

Green Deals

Andere bedrijven en organisaties in het doelgroepenvervoer laten met het convenant zien wat zij bijdragen aan de doelstellingen in het bestuursakkoord. Onder dit document staan handtekeningen van onder meer Connexxion en Munckhof, maar ook van voertuigleveranciers, Natuur & Milieu, Koninlijk Nederlands Vervoer en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur.

De afspraken zijn gemaakt in het kader van de klimaatdoelstellingen die op internationaal niveau zijn afgesproken. Vanuit de Nederlandse overheid is daar een breed pakket van Green Deals met verschillende sectoren mee afgesproken. In zo’n Green Deal spreken overheid en branche met elkaar af wat ze gaan doen om de sector en zijn activiteiten te verduurzamen. Eerder werd ook al met de openbaar vervoersector een bestuursakkoord gesloten. Daarin is afgesproken dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen zero emissie zijn. Vijf jaar later moet het gehele openbare busvervoer uitstootvrij zijn.

Afspraken nakomen

Duurzaamheid komt vaak in meer of mindere mate wel voorbij in vervoersaanbestedingen. Knelpunt is echter vaak de controle op naleving. Het komt voor dat vervoersbedrijven in de inschrijving beloven volledig met ‘schone’ voertuigen te rijden, terwijl dat in de praktijk niet altijd zo is. Maar dat heeft voor een deel ook te maken met de gebrekkige beschikbaarheid van materieel en daar zet het bestuursakkoord nu juist op in. Er zal wel jaarlijks worden nagegaan of de afspraken in dat akkoord worden nagekomen. Hoe is echter nog niet bekend.

Hoewel de taxisector qua aantallen voertuigen een bescheiden aandeel heeft in het totale Nederlandse wagenpark, worden de voertuigen met blauwe nummerborden wel als een soort uithangbord voor mobiliteit gezien –  en dus ook voor de verduurzaming daarvan. In Amsterdam bestaat bijvoorbeeld een convenant tussen gemeentes en de Toegelaten Taxi Organisaties om samen toe te werken naar een CO2-uitstootvrije opstapmarkt in 2025.

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...